1. Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  Opdrachtnemer: WB Accountants|Belastingadviseurs N.V.
  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord, maar in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
  Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken waaronder stukken of gegevensdragers, al dan niet ondergebracht bij derden.
  Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever conform het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.
  Hulppersoon: een derde (niet zijnde Opdrachtnemer) aan wie Opdrachtnemer een of meer diensten heeft uitbesteed.
  Recht van reclame/reclamatie: door Opdrachtgever schriftelijk bij de Opdrachtnemer (kunnen) klagen dat de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag niet deugdelijk zijn, hetgeen tot herstel kan leiden.
 2. Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW van Curaçao niet van toepassing.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten behoeve van de werknemer van Opdrachtnemer, alsmede haar directie en aandeelhouders.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer behoudens voor zover de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in de algemene voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige algemene bepalingen van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud dat de strekking van de algemene voorwaarden behouden blijft.

 

 1. Aanvang en duur van de overeenkomst
 2. Telkens indien Opdrachtgever een opdracht geeft aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.
 3. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. Het staat partijen vrij te bewijzen dat een overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. Gegevens Opdrachtgever
 2. Opdrachtgever is gehouden de bescheiden die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig en qua vorm en wijze naar wens van Opdrachtnemer ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N en nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd.
 5. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever afkomstige bescheiden.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de bescheiden, ook als deze afkomstig zijn van derden.

 

 1. Uitvoering opdracht
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving aan of schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, werkzaamheden ten behoede van de overeenkomst door hulppersonen te laten verrichten.
 4. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om aansprakelijkheidsbeperkingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Opdrachtnemer zal zich in redelijkheid inspannen om de werkzaamheden volgens de opdrachtbevestiging, dan wel in andere door opdrachtnemer schriftelijk geaccordeerde stukken vermelde planning, te verrichten. Tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt echter dat alle door Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever genoemde data voor de werkzaamheden het karakter hebben van een inschatting, uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve van de planning en derhalve niet contractueel bindend zijn en niet gelden als fatale termijnen. Opdrachtnemer zal, bij overschrijden van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben.
 6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden geacht te zijn verricht op grond van een afzonderlijke overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer neemt krachtens de overeenkomst uitsluitend inspannings-verbintenissen op zich en alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen.Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener.

 

 1. Geheimhouding en exclusiviteit
 2. Opdrachtnemer is tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de informatie die door verwerking daarvan is verkregen, behoudens verplichtingen die (inter)nationale regelgeving, overheid(sorganen) of beroepsorganisaties op hem leggen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleidden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 4. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, zal Opdrachtnemer de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 5. Niets in de opdracht zal Opdrachtnemer verhinderen om aan andere opdrachtgevers diensten te verlenen, zelfs ingeval Opdrachtgever en deze andere opdrachtgevers tegengestelde belangen hebben, zulks op voorwaarde dat opdrachtnemer haar geheimhoudingsplicht in acht neemt.

 

 1. Intellectuele eigendom
 2. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

 1. Overmacht
 2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, wateroverlast en andere stagnatie in de normale gang van zaken, worden die verplichtingen opgeschort totdat Opdrachtnemer in staat is ze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.
 3. Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is Opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever heeft het recht, indien de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel langer dan een maand duurt, de overeenkomst te beëindigen, zonder recht tot het vorderen van enige schadevergoeding ter zake van de ontbinding en met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

 

 1. Honorarium
 2. Alle tarieven en prijzen van Opdrachtnemer zijn netto, exclusief kosten, verschotten en omzetbelasting. Eventuele voorschotten zullen in beginsel verrekend worden met de einddeclaratie.
 3. De tarieven en prijzen van Opdrachtnemer kunnen, mede gelet op de indexering, jaarlijks worden herzien.
 4. Indien in het tijdvak tussen de datum van aanvaarding van de opdracht en uitvoering van de overeenkomst de omstandigheden die als grondslag voor de tarieven en de prijsberekening hebben gediend aanmerkelijke wijzigingen hebben ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de tarieven en de prijs tussentijds te verhogen.
 5. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.
 7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventuele verschuldigde omzetbelasting, ten minste een keer per maand of na volbrenging van de werkzaamheden in rekening gebracht.

 

 1. Betalingen
 2. Alle kosten van betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever contractuele rente ten belope van 18% per jaar samengesteld verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening.
 5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incasso van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op de werkelijke kosten dan wel ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van NAF. 460,-. De enkele inschakeling hiertoe van (een) derde(n) door Opdrachtnemer doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als Opdrachtgever een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ongeacht de verdeling, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de facturen.

 

 1. Het recht van reclame
 2. Een reclamatie met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de door Opdrachtnemer verzonden stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De bewijslast dat het afgeleverde werk niet beantwoord aan de overeenkomst rust op Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden in ongewijzigde toestand zoals afgeleverd te controleren, teneinde na te gaan of de reclamatie al dan niet gegrond is. Het Opdrachtgever niet in staat stellen tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen.
 4. Het inroepen van het recht van reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 5. Alvorens Opdrachtgever het recht van reclame kan inroepen moet Opdrachtnemer in staat worden gesteld om, naar keuze van Opdrachtnemer, de werkzaamheden opnieuw te verrichten, dan wel het resultaat hiervan aan te passen en/of te verbeteren.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of derden, indien de schade het gevolg is van door Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte informatie. Voorts is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte bedrijfs- of gevolgschade en voor schade, direct dan wel indirect, ontstaan door toedoen van ingeschakelde hulppersonen en/of het moeten voldoen aan wet- en regelgeving.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt, met inbegrip van het bedrag aan eigen risico van Opdrachtnemer. Indien de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een maal het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde honorarium. De aansprakelijkheid is in alle gevallen, waarin de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, beperkt tot een bedrag van NAF.50.000,-. Partijen kunnen schriftelijk een ander maximum overeenkomen.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering. Indien Opdrachtnemer niet in staat wordt gesteld de schade ongedaan te maken of te beperken, vervalt het recht op schadevergoeding.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuist of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, indien Opdrachtnemer op grond van de wet of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, die gevraagd of ongevraagd gerechtigd zijn informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de overeenkomst van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
 8. Indien een door middel van elektronische communicatiemiddel verzonden bericht niet bij de geadresseerde aankomt, dan wel een virus of iets dergelijks bevat, kan Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

 

 1. Opzegging
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zelfs na aanmaning met een redelijke termijn niet nakomt, dan wel wegens gewichtige redenen.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies of omzetderving, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

 

 1. Opschortingsrecht
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
 2. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op de algemene voorwaarden zelf, is het recht van Curaçao van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties worden beslecht door het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao.

 

 

 

 

 

CONTACT

Laat hier een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!